ELE Skog AB/Ewald Larsson Eftr

Ewald Larssons Eftr.s skogar förvaltas av det egna förvaltningsbolaget ELE Skog.

Skogsinnehavet är till största del beläget i landskapet Hälsingland och uppnår idag till 11200 hektar varav det bedrivs aktivt skogsbruk på 9500 hektar. Resterande areal 1700 hektar är impediment, naturhänsynsområden och övrig areal. Skogsvårdsarbeten utförs av inlejda skogsvårdsentreprenörer. Avverkning sker genom försäljning av avverkningsrätter. Hela skogsinnehavet är miljöcertifierat enligt både PEFC™ och FSC® har licensnr. FSC-C020565.

Allmän målsättning
- Eftersträva en så hög och varaktig avkastning som möjligt utan att inkräkta på den miljömässiga hänsyn som förväntas av dagens lagar och certifieringssystem. Brukandet skall vara långsiktigt och fri från kortsiktiga intressen, avverkningen får ej överstiga 90% av den årliga tillväxten.
- Förvalta det historiska arvet så att skogen kan vara en bra rekreationskälla  och ge en bra livsmiljö och  direkta eller indirekta arbetstillfällen åt bygdens innevånare.

Skogbrukspolicy
- Hela innehavet skall vara dokumenterat i en datorstödd skogsbruksplan som kontinuerligt och noggrant uppdateras. Skogsbruksplanens uppgifter skall  vara grunden till avverkningsberäkningar och skogsvårdsplanering.
- Eftersträva en jämn åldersfördelning med ett medelvirkesförråd på minst 130 m3sk/hektar.
- Trädslagsfördelningen skall bestämmas utifrån markens naturliga förutsättningar.
- Rotrötesvampens spridning skall bekämpas vid de flesta avverkningsformer med avverkning vintertid eller med stubbehandling.
- Skogsvården skall skötas i egen regi med inlejda certifierade skogsvårdsentreprenörer.

Miljöpolicy
- Brukandet av skogsmarken skall ske på ett sådant sätt så att naturligt förekommande växter och djur ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser.
- Hotade arter och naturtyper skall skyddas.
- Inför alla större skogliga åtgärder görs en naturvärdesbedömning.
- Försiktighetsprincip och god kunskap skall alltid användas vid uttag av skogsbränsle, skogsgödsling, plantbehandling och plantering av främmande trädslag.
- Kulturminnen skall bevaras och skyddas vid all skogsbruksverksamhet  och dokumenteras i  den egna skogsbruksplanen.
- Skogsbrukandet skall överensstämma med gällande lagar och förordningar, PEFC:s och FSC:s principer och kriterier,  samt standard för svenskt skogsbruk.

Dokumentation
- Plandokumentationen ansvarar ELE Skogs skogsförvaltare för.
- Nyckelbiotoper och naturvärden på ELE:s marker finns dokumenterade i den egna skogsbruksplanen och i ”Skogens Pärlor” på Skogsstyrelsens hemsida.

Kontakt
Kontaktperson för skogliga frågor är Skogsförvaltaren.

Håkan Persson
Skogsförvaltare
0278-636075, 070-6360120
hakan@ele.nu

Helena Vahlund
VD
0278-636071
helena@ele.nu