Om företaget

Vi tillverkar korta längder i trädslagen furu och gran. Furuandelen är cirka 30 %. Huvuddelen av produktionen är klena dimensioner och den grövsta dimensionen vi tillverkar är 63x150. Sågverkets kapacitet är ca 45 000 m3 sågade och justerade trävaror. På timmersorteringen sorteras råvaran avseende trädslag och kvalité. Stockarna vänds i timmersorteringen, vilket garanterar att fiberriktningen blir densamma.

Sönderdelningen sker genom s.k. reducerteknik.  Alla sågsnitt har försågande klingor, vilket innebär  frånvaro av s.k. reducerutslag. Mestadels sågas 2 ex. log, men även 3- och 4 ex. log  förekommer. Det sågade virket strölägges i samband med sågningen, varefter det  transporteras direkt till någon av de åtta kammartorkarna. Torkarna styrs med hjälp av modern datateknik, där torkprogrammen är de bästa som marknaden idag har att erbjuda. Torkningstekniken moderniseras kontinuerligt och samtliga torkkammare är utrustade med högtrycksbasning för att minimera sprickbildning och spänning i virket. Vid torkning under 16 % fuktkvot förses samtliga toppaket med betongblock för att undvika vridning. Fuktkvoten anpassas efter köparens önskemål, allt från 8 % till 18 %. Värmen till torkarna erhåller vi från kommunens fastbränsleanläggning som dessutom förser samhället med värme och varmvatten.

Personal

Sågverket har 16 personer anställda. Totalt inom koncernen inklusive entreprenörer sysselsätts 25 personer. Stor vikt läggs vid att personalen skall vara välutbildad, intresserad och välinformerad. Genom s.k. rotation är alla anställda utbildade att klara samtliga i sågverket förekommande arbetsuppgifter. Samtliga anställda har genomgått utbildning inom kvalitetsbegreppet ISO 9002.

Vid kontinuerliga protokollförda personalmöten redovisas marknadsläge och produktionsutfall samt planerade investeringar, som underkastas personalens granskning och synpunkter. Vidare kan då personalen uppta till diskussion eventuella brister som bör åtgärdas. Med så få anställda får på så sätt samtliga anställda samma information samtidigt. Även vid en arbetsorder om färdigställande av ett virkesparti, informeras personalen till vilket ändamål partiet skall användas samt till vilket land partiet skall skeppas.